Музей Чэс­ла­ва Немана зацікавіў мноства ту­рыс­таў

Музей Чэс­ла­ва Немана зацікавіў мноства ту­рыс­таў

Як паведамляе «Дзянніца» (цалкам гл. па спасылцы):

Гэты год быў для мяне вельмі нап­ру­жа­ным, – прызнаецца за­гад­чык і па сут­нас­ці стваральнік дома-му­зея Уладзімір Уладзіміравіч Ся­ню­та. – Трэба было перш-на­перш вы­ву­чыць гісторыю гэтай нез­вы­чай­най сям’і, рэканструяваць аб­с­та­ноў­ку, вяр­нуць дому атмасферу 40–50-х гадоў.

Вялікі дзякуй за да­па­мо­гу жыхарам Старых Ва­сі­лі­шак. Ніх­то не застаўся абыякавым да гэ­тай святой справы, кожны зрабіў свой унёсак у тое, што сёння музей Чэс­ла­ва Немана зацікавіў мноства ту­рыс­таў.

Тут ужо не адна сотня эк­с­па­на­таў і цікавых фотаздымкаў, кар­цін і кніг. Вялікая ці­ка­васць ад­чу­ва­ец­ца як з боку землякоў Чэс­ла­ва Немана, так і турыстаў з усіх ку­точ­каў Бе­ла­ру­сі, Расіі, Украіны, По­ль­ш­чы.

Немен 1

немен 2

Сярод ганаровых гасцей му­зея быў нават другі сак­ра­тар Па­со­ль­с­т­ва Германіі, мноства твор­чых людзей, а, да прыкладу, шко­ль­ні­кі з За­ба­лац­кай школы пры­яз­д­жа­лі сюды вывучаць матэрыялы, каб напісаць рэфераты.

Татьяна Ступакевич

Новости

Вверх